Razgradnja i ekološka sanacija

Razgradnja pogona i ekološka sanacija prostora bivšeg TEF-a bile su najvažnije aktivnosti tvrtke poslijednjih 20 godinba. Privođenjem ovog projekta kraju iza nas ostaje jedno teško razdoblje i naporan posao, a pred nama novi izazovi vezani uz stavljanje ovog vrijednog prostora u funkciju.

Razgradnja i ekološka sanacija

Nakon gašenja proizvodnje u srpnju 1994. godine i zatvaranja tvornice, pokrenuta je razgradnja proizvodnih pogona Tvornice elektroda i ferolegura u Šibeniku. Rušenje i uklanjanje građevinskih objekata provela je tvrtka Eurco d.d. 1999. godine.

Završetkom razgradnje objekata na lokaciji su zaostale razne vrste otpada i to: feromanganska troska, katran, fenolni ostaci, karburundum, kovarina, reciklirani separirani granulat, otpadne grafitne elektrode i dr. Kako je planirana prenamjena ovog prostora u druge svrhe, prije daljnjih radnji bilo je potrebno je izvršiti ekološku sanaciju lokacije TEF-a zbrinjavanjem otpada koji je zaostao na lokaciji.

S ciljem određivanja načina i opsega sanacije izrađena je Studija ekološke sanacije zaostalih sastojaka iz proizvodnje ferolegura i ugljeno grafitnih elektroda (ECOINA, 2002.) s Prilozima koji sadrže rezultate provedenih ispitivanja. Tijekom izrade Studije ekološke sanacije izvršena su detaljna ispitivanja svih vrsta otpada zaostalih na lokaciji  i izvršena ispitivanja terena, odnosno utvrđeni opsezi onečišćenja tla i podzemnih voda. Detaljni istražni radovi su obuhvaćali: uzorkovanja i laboratorijska ispitivanja odloženih vrsta otpada, bušenja, uzorkovanja i laboratorijska ispitivanja potencijalno onečišćenog zemljišta i podzemne vode te utvrđivanje količina zaostalih odloženih vrsta otpada geodetskim mjerenjima i georadarskim snimanjima. Na temelju provedenih detaljnih istražnih radova utvrđeno je prisustvo neopasnog i opasnog otpada, te prisustvo onečišćenja tla. Za svaki od oblika utvrđenog onečišćenja predloženi su sanacijski postupci.

Zbog podataka da su na jednom dijelu prostora na kojem je deponirana feromanganska troska odlagane i fenolne otpadne vode, u siječnju 2003. godine izrađeno je dodatno Izvješće o provedenim istražnim radovima bušenja i laboratorijskih ispitivanja na području odložene šljake ugljena, feromanganske troske i drugih vrsta otpada na lokaciji TEF d.d. Šibenik (ECOINA, 2003.). Na temelju dobivenih vrijednosti svih izmjerenih koncentracija zaključeno je da nije prisutno onečišćenje na istraživanom području te da se radi o tehnološkom neopasnom otpadu.

U prosincu 2003. kao podloga za pokretanje sanacijskog postupka izrađena je Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja za zahvat: sanacija zaostalih ostataka iz proizvodnje ferolegura i ugljeno grafitnih elektroda "TEF d.d." Šibenik, zaostalih nakon razgradnje proizvodnih postrojenja (ECOINA, 2003.) Studija je predvidjela sanaciju tako da se materijal onečišćen PAH-ovima preko 1.000 mg/kg termički obradi, a onaj koji sadrži niže koncentracije PAH-ova od 100 do 1.000 mg/kg odloži na komunalno odlagalište. Što se tiče sanacija feromanganske troske, zbog činjenice da se radi o neopasnom materijalu i zbog njene velike količine, Studija nije predvidjela uklanjanje s terena već upotrebu u budućim građevinskim radovima na samoj lokaciji TEF-a. Kao osnovni ciljevi sanacije područja razgrađene tvornice elektroda i ferolegura u Šibeniku određeni su:

  • dovođenje lokacije u stanje provedene sanacije u svrhu korištenja saniranog prostora u druge namjene,
  • osiguranje čistog i zdravog okoliša saniranog područja u svrhu prenamjene prostora u poslovno-stambeni prostor.

Na temelju studije utjecaja na okoliš, tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 2004. godine izdalo je Rješenje o prihvatljivosti zahvata (klasa UP/I 351-02/03-06/0159, ur. br. 531-05/4-AG-04-8). Temeljem izrađene Studije utjesaja na okoliš i Rješenja o prihvatljivosti trebala je uslijediti izrada programa sanacije temeljem kojeg bi se ishodile potrebne dozvole za provođenje sanacijskog postupka i pokretanje sanacije.

Od 2005. godine se postupak sanaciji se razdvojio i provodio kroz dva odvojena projekta: sanaciju ostataka proizvodnje ferolegura (silikomanganska i feromanganska troska) i sanaciju ostataka proizvodnje elektroda.

Oba projekta su početkom 2013. godine privedena kraju, a u tijeku je izrada Izvješća o provedenom postupku sanacije lokacije bivše Tvornice elektroda i ferolegura u Šibeniku koje bi trebalo konstatirati koji su sanacijski postupci provedeni te stanje terena nakon provedenih sanacijskih postupaka.

FOTO: TEF 2009 - 2013

Proces sanacije silikomanganske troske